Fellow
1991 Dr. Nitin patel
1994 Prof. Subhash Bhatnagar
1997 Mr. Shriyan Bhogesh
2001 Late Prof. T P Rama Rao
2007 Prof. Bipin mehta
2009 Prof R P Soni
2011 Mr. N R Diwanji
2013 Dr. Haresh Bhatt

Patrons
2002Mr. Kedar Bhatt
2002Mr. Ashok Mehta
2003Mr. P S Shah
2005Mr. G F Vohra
2009Dr. Haresh Bhatt
2010Mr Sanjay Chaudhary
2011Dr. Bhushan Trivedi
2012Mr. G G Dholakia
2013Mr. P N Jain
2014Prof M T Savaliya
2016Dr. R Nandkumar

Past Chairman
1975-1979Late Shri S R Thakore
1979-1981Mr. Shriyan Bhogesh
1981-1982Prof. Subhash Bhatnagar
1982-1984Mr. N R Diwanji
1984-1985Prof. T P Rama Rao
1985-1987Prof R P Soni
1987-1988Prof B H Jajoo
1988-1990Prof. Bipin mehta
1990-1992Prof V V Rao
1992-1994Shri Pramod Kale
1994-1996Prof. OPN Calla
1996-1998Mr. Ashok Mehta
1998-2000Mr. P S Shah
2000-2001Dr. A R Dasgupta
2001-2003Shri K Rajgopalan
2003-2005Dr. K S Dasgupta
2005-2006Mr. Pratik Munshi
2006-2007Dr. Haresh Bhatt
2007-2008Dr. Bhushan Trivedi
2008-2009Shri J Ravishankar
2009-2010Shri Bharat Patel
2010-2011Mr. P N Jain
2011-2012Dr. R Nandkumar
2012-2013Mr. Nikhil Jain
2013-2014Dr. Harshal Arolkar
2014-2015Dr. Nilesh Modi
2015-2016Mr. Vijay K. Shah
2016-2017Mr. jayesh Solanki